A NON-ZERO-SUM GAME

03 Mateik_Putting-the-Balls-Away_tape

Screengrab from “Putting the Balls Away” (2008) by Tara Mateik. Courtesy of the artist.